Hemfosa Fastigheter har, efter beslut om utdelningen av Nyfosa till stamaktieägarna, arbetat med att ta fram en strategi och affärsplan för de kommande åren. Processen har resulterat i en uppdaterad strategi, nya finansiella mål och en ny utdelningspolicy som nu antagits av Hemfosas styrelse. Målen innefattar bland annat en tillväxt i fastighetsportföljen från drygt 35 mdkr till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år.

Strategisk inriktning

Ansatsen i den nya strategin är att Hemfosa ska växa och göra en bra verksamhet ännu bättre. Hemfosa ska stärka den marknadsledande ställningen i Sverige och Norge samt ta väsentliga steg i Finland genom ökad aktivitet och närvaro på den finska marknaden. Ambitionen är att ta tillvara tillväxtmöjligheter då behovet av samhällsfastigheter ökar på samtliga tre marknader till följd av en växande befolkning och förändrad demografi samt ett ökat skifte från offentligt till privat ägande av samhällsfastigheter när stat, kommun och landsting fokuserar på sina kärnverksamheter. Målet är att Hemfosas fastighetsbestånd inom fem år ska öka från 35 mdkr till 50 mdkr – en tillväxt som ska ske med god lönsamhet och bibehållen låg risk.

Nya tillväxtmål och utdelningspolicy

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har idag fattat beslut om följande:          

Tillväxtmål:

  • Växa till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år
  • Utdelningsbart resultat per aktie* ska öka med minst 10 procent per år i genomsnitt.

Utdelningspolicy:

  • Utdelningen ska uppgå till cirka 40 procent av utdelningsbart resultat*

*Förvaltningsresultat exklusive resultatandel från joint ventures och efter betald skatt.

”Behovet av samhällsfastigheter är fortsatt stort på alla våra tre marknader och kommer öka de närmaste åren. Det innebär goda möjligheter för Hemfosa att stärka rollen som långsiktig och drivande samarbetspartner för våra hyresgäster inom stat, kommun, landsting och andra samhällsverksamheter. Med en tydligare specialisering på samhällsfastigheter sätter vi nu en ambitiös plan för fortsatt tillväxt, genom förvärv och med en ökad andel projektutveckling, med fortsatt god lönsamhet”, säger Caroline Arehult, VD i Hemfosa Fastigheter.

”Hemfosa ska fortsätta vara ett bolag med god avkastning till aktieägarna genom värdeskapande och genom utdelning samt med låg operationell risk. Den nu presenterade strategin tar tillvara existerande tillväxtmöjligheter på ett balanserat sätt med fortsatt fokus på lönsamhet och bibehållen stark finansiell position. Vi har alla förutsättningar att stärka vår ledande position som specialist inom samhällsfastigheter i Norden”, kommenterar Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter.

Tillväxt genom förvärv och projektutveckling av samhällsfastigheter

Den planerade tillväxten ska ske genom förvärv och projektutveckling. Den övervägande delen av tillväxten ska ske genom förvärv av fastigheter. Projektutvecklingen kommer att utgöra en ökande andel av Hemfosas tillväxt, cirka en tredjedel av tillväxten under perioden. Bolaget avser att ta en tydlig position inom projektutveckling för samhällsfastigheter genom samarbeten och med successivt utökade egna resurser, med egenutvecklade koncept, genom markanvisningar och egna befintliga fastigheter.

Långsiktig och hållbar utveckling

Erfarna medarbetare och en stark egen lokal organisation ska fortsätta generera affärer och ytterligare stärka relationerna till hyresgästerna. Bolaget ska fortsätta arbeta effektivt och långsiktigt med en platt organisation av drivna medarbetare som tar stort ansvar. Genom att kombinera Hemfosas entreprenörsanda med ökad struktur kan verksamheten skalas upp och den snabba och affärsmässiga organisationen bibehållas. Hemfosa ska förvalta, utveckla och investera långsiktigt och hållbart. Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i verksamheten och alla affärsbeslut.

Utdelningspolicy

Hemfosa ska fortsätta vara ett bolag med god avkastning och låg operationell risk. För att fånga existerande tillväxtmöjligheter med bibehållen stark finansiell position och utan utspädning för aktieägarna, reviderar Hemfosa sin utdelningspolicy till att dela ut cirka 40 procent av utdelningsbart resultat. Hemfosas ledning och styrelse bedömer att bolagets tillväxtstrategi i kombination med en god utdelning kommer att vara den mest värdeskapande för aktieägarna.

Presentation av nya finansiella mål och strategi

  • Hemfosa Fastigheter håller en kapitalmarknadspresentation på svenska idag kl 9.30-cirka 12.00. En presentation (svensk och engelsk) från mötet kommer att finns tillgänglig på Hemfosas webbplats från cirka kl 9.30.
  • Kl 15.00 idag hålls en telefonkonferens och audiocast med presentation på engelska. Länk till audiocast, klicka här.

Kontakt

Caroline Arehult, VD, [email protected], mobil 070-553 80 26, växel 08-448 04 80

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98