Hemfosa Fastigheter har tecknat ett villkorat avtal om försäljning av logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 mkr.

De nio logistikfastigheterna omfattar totalt cirka 116 000 kvm uthyrningsbar yta och är belägna på åtta orter i södra, västra och mellersta Sverige. Avtalet är villkorat av köparens finansiering fram till den 20 januari 2015.

Hemfosas strategi är att arbeta aktivt med att optimera sin fastighetsportfölj och att växa främst inom segmentet samhällsfastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 december 2014    kl 14.00.