Söderport Fastigheter, vilket Hemfosa äger till lika delar med Sagax, har sålt tomträtten till Lillsätra 1 i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 38 miljoner kronor. Köpare är Corem Property Group som idag äger de två närmast angränsande fastigheterna. Frånträde har ägt rum per dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, vd Hemfosa Fastigheter AB, e-post:
[email protected], mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se.

Informationen är sådan som Hemfosa fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl 12.00.