Styrelsen för Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Hemfosa” eller “Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 april 2018, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier till ett pris om 108,5 kronor per stamaktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras 1 085 miljoner kronor före emissionskostnader. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Styrelsen konstaterar att intresset för Nyemissionen var stort då den kommunicerade volymen om upp till 10 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter Nyemissionens tillkännagivande. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra Bolaget ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen. Det ytterligare egna kapitalet förbättrar Bolagets nyckeltal samtidigt som Bolaget tillförs medel för att möjliggöra fortsatta förvärv inom såväl samhällsfastigheter som övriga fastigheter.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 178 728 248 (fördelat på 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Hemfosa efter Nyemissionen.

De nya stamaktierna kommer att berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, vilket förväntas ske omkring den 25 juni 2018. Nästkommande avstämningsdag för utdelning på stamaktierna infaller den 10 juli 2018. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank som Joint Lead Managers och Bookrunners och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Joint Lead Managers och Bookrunners.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hemfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Hemfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 5398