Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har beslutat att utse styrelse för det nybildade dotterbolag som består av Hemfosas portfölj av kommersiella fastigheter och som utvärderas att delas ut. Det nya dotterbolaget får namnet Nyfosa – ett namn som tydliggör rötterna i Hemfosa och dess företagskultur.

Processen med en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av Hemfosa-koncernen i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde fortgår. Under första kvartalet 2018 har arbete pågått med att forma ett dotterbolag, Nyfosa, bestående av Hemfosas övriga fastigheter. Vid beslut om en delning förväntas utdelning av aktierna i Nyfosa och notering ske under andra halvåret 2018.      

Styrelse i Nyfosa

Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har beslutat att till styrelsen i Nyfosa utse Bengt Kjell till styrelseordförande samt Jens Engwall, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Johan Ericsson, Per Lindblad och Kristina Sawjani till styrelseledamöter. Avsikten är att Nyfosas styrelse tillträder den 7 maj 2018.

Bengt Kjell

Bengt Kjell är idag styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB, SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Han är även styrelseledamot i AB Industrivärden och ICA Gruppen AB med flera.

Jens Engwall

Jens Engwall är idag VD för och styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB med flera.

Marie Bucht Toresäter

Marie Bucht Toresäter arbetar idag som VD för Novi Real Estate AB och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat NewSec Advice, Skanska ID och NCC Property Development Nordic AB.

Lisa Dominguez Flodin

Lisa Dominguez Flodin arbetar idag som VD på Cibus Nordic Real Estate och som CFO på Grön Bostad AB. Hon har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Oscar Properties AB och Cityhold Property AB samt styrelseuppdrag i NP3 Fastigheter AB.

Johan Ericsson

Johan Ericsson arbetar idag som VD för Klockarbäcken Property Investment AB och VD för Logistea AB, samt är styrelseledamot i Brinova AB och styrelseordförande och delägare i SHH Bostad AB. Johan har tidigare arbetat på Catella AB där han hade olika ledande positioner, bland annat som VD och koncernchef.

Per Lindblad

Per Lindblad arbetar idag som VD för Landshypotek Bank och har tidigare arbetat bland annat på SEB där han var Head Real Estate Finance, Large Corporates and Financial Institutions.

Kristina Sawjani

Kristina Sawjani arbetar idag som Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter och har tidigare haft ledande positioner på AFA Fastigheter och Catella Corporate Finance som ansvarig för fastighetstransaktioner respektive projektledare.

Uppdaterad finansiell information

Samhällsfastigheterna* i Hemfosas portfölj hade per den 31 mars 2018 ett värde om 30 043 mkr, vilket motsvarade cirka 67 procent av det totala fastighetsvärdet. De 329 samhällsfastigheterna hade vid samma datum hyresintäkter om 2 205 mkr och ett driftnetto om 1 673 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018. Fastigheterna omfattade lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende såsom polis och domstolar samt vård- och omsorgsverksamheter.

Hemfosas övriga fastighetsbestånd utgjordes per den 31 mars 2018 av 150 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Fastighetsvärdet för dessa uppgick vid kvartalets utgång till 14 894 mkr och fastigheterna hade hyresintäkter om 1 183 mkr och ett driftnetto om 820 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018.

* Hemfosas definition av samhällsfastigheter är fastigheter där direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster utgör minst 70 procent av hyresintäkterna. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Bengt Kjell, styrelsens ordförande, mobil 070-594 53 98