EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) tillkännagav den 30 april 2014 att bolaget emitterat treåriga icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 200 mkr. I enlighet med villkoren för obligationslånen har Hemfosa ansökt om notering av obligationslånen vid NASDAQ OMX Stockholm samt upprättat ett prospekt för noteringen.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och noteringen av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske den 12 juni 2014. Prospektet finns nu tillgängligt på www.hemfosa.se.

Offentliggörandet av prospektet eller ansökan om notering av obligationslånen vid NASDAQ OMX Stockholm innehåller inte och utgör heller inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva eller teckna obligationer utan är en följd av villkoren för obligationslånen.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:
Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550
Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2014 kl. 13.00.

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt

fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.