Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 9 maj 2019 att bolaget emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 1 300 MSEK inom ett rambelopp om 1 500 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med rörlig ränta om STIBOR tre månader + 240 räntepunkter med slutligt förfall den 16 maj 2022.

Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna förväntas att tas upp till handel den 20 juni 2019.

Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, respektive Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil 072-166 24 28, telefon 08-448 04 80