Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 26 september 2019 att bolaget emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om totalt 800 MSEK inom ett rambelopp om 1 000 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med rörlig ränta om STIBOR tre månader + 210 räntepunkter med slutligt förfall den 3 oktober 2022.

Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna förväntas att tas upp till handel den 22 november 2019.

Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, respektive Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se.

För mer information, vänligen kontakta: 

Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80