Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Emittenten”) har givit Danske Bank och SEB i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 februari för att undersöka möjligheterna till att emittera nya obligationer. En emission av en icke säkerställd obligation med rörlig och/eller fast ränta, med en ungefärlig löptid om 3,5 år, i svenska kronor kan följa, med reservation för rådande marknadsförutsättningar (den ”Nya Emissionen”).

Vidare offentliggör Hemfosa ett återköpserbjudande, enligt villkoren specificerade nedan, riktat till innehavarna av obligationerna med rörlig och fast ränta med ISIN SE0005933207 och SE0005933215 emitterade av Hemfosa den 8 maj 2014 och med förfall 4 april 2017 (”April 2017-obligationerna).

Som ett led i Hemfosas löpande skuldhantering är syftet med den potentiella transaktionen för bolaget att proaktivt hantera kommande skuldförfall samt att förlänga skuldprofilen.

Återköpserbjudandet

Hemfosa erbjuder, villkorat av den Nya Emissionen, härmed att återköpa samtliga utestående April 2017-obligationer mot kontant vederlag. Hemfosa erbjuder att betala ett fast pris för April 2017-obligationerna enligt följande villkor:

  • För April 2017-obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005933207), 100,25% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköpet); och
  • För April 2017-obligationer med fast ränta (ISIN: SE0005933215), 100,40% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive likviddagen för återköpet)

Likviden från Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av April 2017-obligationerna och för allmäna företagsändamål. Emittenten kan komma att ge innehavare av April 2017-obligationen prioriterad i allokering i den Nya Emissionen, givet att innehavaren inkommer med en giltig säljorder till någon av arrangörsbankerna. Återköpserbjudandet är villkorat av, enligt Emittentens bedömning, ett framgångsrikt genomförande av den Nya Emissionen på för Emittenten tillfredsställande villkor.

Tidplan

Återköpserbjudandet löper ut i samband med att den Nya Emissionen är genomförd, om inte Emittenten beslutar att Återköpserbjudandet ska förlängas, öppnas igen, dras tillbaka eller avslutas. Hemfosa kommer att offentliggöra resultaten och om någon April 2017-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudanet efter prissättningen av den Nya Emissionen. Likviddag för återköp av April 2017-obligationen förväntas att inträffa samma datum som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen.

  • Återköpserbjudandet öppnas: 17 februari 2017
  • Återköpsrebjudandet stänger: 22 februari2017
  • Offentliggörande av resultatet: 23 februari2017
  • Likviddag av återköpet: 1 mars 2017 

Deltagande

Vänligen kontakta er custody-bank eller er säljkontakt hos någon av arrangörsbankerna om ni vill delta i Återköpserbjudandet och/eller om ni har några frågor relaterat till erbjudandet eller den Nya Emissionen.

Arrangörsbanker:

Danske Bank
Contact person:                   Martin Olén
Email:                                  [email protected]
Telephone:                          +45 45 14 67 03

SEB
Contact person:                   Henrik Blomgren
Email:                                  [email protected]
Telephone:                          +46 8 506 233 26

För mer information, vänligen kontakta:
Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80