Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Hemfosa” eller “Bolaget”) har anlitat ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 10 miljoner aktier (“Nyemissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Om Nyemissionen genomförs kommer den att riktas till svenska och internationella institutionella investerare och genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2018. Syftet med Nyemissionen är att tillföra Bolaget ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att på så vis kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Hemfosas styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 april 2018. Styrelsen kan välja att när som helst avbryta bookbuilding-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hemfosa i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Hemfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 5398