Resultatet för Hemfosa Fastigheter AB:s (publ) (”Hemfosa”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 10 maj 2016, visar att 26 189 261 stamaktier motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 12 836 102 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 48,8 procent av antalet stamaktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Hemfosa att tillföras cirka 1 814 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

‒ Emissionen är en offensiv satsning från Hemfosas sida och vi är glada att gensvaret varit så positivt. Vår tydliga ambition är att fortsätta växa och vi ser många intressanta affärsmöjligheter på våra tre geografiska marknader. Nu får vi det ökade förvärvsutrymme som möjliggör fortsatt etablering av Hemfosa som erkänd och kraftfull aktör inom området samhällsfastigheter, säger Jens Engwall, vd Hemfosa Fastigheter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 16 maj 2016. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Hemfosas aktiekapital med 13 144 020,50 kronor från 71 220 103,50 kronor till 84 364 124 kronor och det totala antalet stamaktier ökar med 26 288 041 från 131 440 208 till 157 728 249 när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 19 maj 2016. De nya stamaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 23 maj 2016, respektive den 25 maj 2016 för de nya stamaktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Finansiella och legala rådgivare
SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Hemfosa i samband med företrädesemissionen.

Nacka den 13 maj 2016

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hemfosa. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Hemfosa skedde endast genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som offentliggjorts av Hemfosa på bolagets webbplats. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt ”Prospektdirektivet”), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 (”Föreskriften”), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans ”relevanta personer”). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8 448 04 80