Information om kontrollförändringshändelse avseende Hemfosas icke-säkerställda obligationer

Såsom offentliggjorts den 23 december 2019 av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) så har SBB fullföljt sitt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa genom att förklara detta ovillkorat och innehar aktier motsvarande cirka 88,1 procent av rösterna i Hemfosa.

Hemfosa har gjort bedömningen att en kontrollförändringshändelse (eng. Change of Control Event) därmed har uppstått enligt villkoren daterade den 23 februari 2017 för Hemfosas upp till 1 000 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall i september 2020 (”Obligation 2017”), villkoren daterade den 10 maj 2019 för Hemfosas upp till 1 500 000 000 SEK seniora icke-säkerställda gröna obligationer med slutligt förfall i maj 2022 (”Obligation 2019:1”) och villkoren daterade den 26 september 2019 för Hemfosas upp till 1 000 000 000 SEK seniora icke-säkerställda gröna obligationer med slutligt förfall i oktober 2022 (”Obligation 2019:2”) (tillsammans ”Obligationerna”). 

Till följd av kontrollförändringshändelsen har innehavare av Obligationerna (”Innehavarna”) rätt att begära att deras Obligationer återköps till ett pris per Obligation motsvarande 101 procent av nominellt värde plus upplupen men obetald ränta. Om en Innehavare önskar utnyttja sin rätt att begära att dess Obligationer återköps ska Innehavaren inom tjugo (20) bankdagar från dagen för underrättelse till Innehavarna om kontrollförändringshändelsen (dvs. senast den 3 februari 2020) meddela Hemfosa i enlighet med instruktionen i underrättelsen. Hemfosa kommer att återköpa de relevanta Obligationerna och betala återköpspriset senast den 30 mars 2020. 

Information om samtycke från långivare

Hemfosa hade per den 30 september 2019 banklån om sammanlagt 19 553 MSEK i svenska och nordiska banker. Hemfosa har erhållit godkännanden från dessa banker som innebär att de kontrollförändringsklausuler som finns i låneavtalen inte kommer att göras gällande under en period om maximalt 180 dagar, vilket ger Hemfosa flexibilitet och möjlighet att utvärdera bolagets finansieringssituation utifrån SBB:s fullföljda uppköpserbjudande och andra relevanta omständigheter.

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Linda Eriksson, Finanschef, [email protected], mobil +46 72 166 24 28, telefon +46 8 448 04 80