Som tidigare kommunicerats har årsstämman i Hemfosa Fastigheter AB (publ) den 7 maj 2015 beslutat om en uppdelning av aktier i bolaget (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier av samma slag (2:1).

Följande gäller för uppdelningen av aktier:

  • Från och med den 15 maj 2015 handlas aktierna före uppdelning.

  • Från och med den 18 maj 2015 handlas aktierna efter uppdelning.

  • Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för aktieuppdelningen till den 19 maj 2015.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i Hemfosa till 141 440 208 (tidigare 70 720 104), varav 131 440 208 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier.

Från och med den 18 maj 2015 kommer bolagets stamaktie att ha ISIN-koden SE0007126115, och bolagets preferensaktie kommer att ha ISIN-koden SE0007126123.

För mer information, vänligen kontakta Hemfosa Fastigheter: telefon 08-448 04 80.