Aktieägarna i Effnetplattformen AB, 556981-7660, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017, kl. 14:00. Årsstämman kommer att avhållas på Armémuseum, Hörsalen med adress Riddargatan 13 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 21 april 2017; och

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast den 21 april 2017, under Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att: Linus Eklund, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Tfn 070-257 18 92, E-post [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 april 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sbbnorden.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Utbetalningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017 (avstämningsdag 5 juli 2017), 10 oktober 2017 (avstämningsdag 5 oktober 2017), 10 januari 2018 (avstämningsdag 5 januari 2018) samt 10 april 2018 (avstämningsdag 5 april 2018), med en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag.

Val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 12-14)  

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse föreligger inget förslag till beslut kring antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelsearvode. Enligt vad styrelsen erfar kommer förslag att lämnas i god tid före årsstämman och kommer då att omedelbart publiceras på bolagets hemsida.

Det föreslås dock omval av revisionsbolaget EY. Enligt EY kommer auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 15)

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2017 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 70 000 000 kr och högst 280 000 000 kr. Bolagsordningens 4 § får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet utgör lägst 70 000 000 kr och högst 280 000 000 kr.”

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras till lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier. Bolagsordningens 5 § får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000 stycken.”

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt an vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Strandvägen 3, 114 51 Stockholm från och med den 13 april 2017. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.sbbnorden.se.

______________________

Stockholm i mars 2017

Effnetplattformen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]