Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr 556981-7660, (”Bolaget” eller ”SBB”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023, kl. 13:00. Årsstämman kommer att hållas på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 12:15.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2023,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast måndagen den 24 april 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast måndagen den 24 april 2023 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

 • per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
 • per e-post till [email protected]
 • per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09:00-16:00

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sbbnorden.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm senast måndagen den 24 april 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Verkställande direktörens anförande;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna;
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor;
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen;
 16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande;
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av Bolagets resultat;
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier;
 20. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning; och
 21. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A- respektive Stam B-aktie att delas ut månadsvis samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis. Utdelningen till stamaktieägare av Stam A- respektive Stam B-aktier kommer att vara en tolftedel (1/12) per utdelningstillfälle och utdelningen till stamaktieägare av Stam D-aktier kommer att vara 0,50 kronor per utdelningstillfälle.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktier och Stam B-aktier ska vara den sista vardagen varje kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman beslutat. För april månad 2023 föreslår styrelsen att avstämningsdagen, mot bakgrund av att årsstämman hålls den sista vardagen i april 2023, ska vara den 9 maj 2023 och att den sista avstämningsdagen därmed ska vara den 28 mars 2024.

Förslaget att avstämningsdag för april månad 2023 ska vara den 9 maj 2023 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning enligt punkt 20.

Om årsstämman inte beslutar om ändring av bolagsordning enligt punkt 20 ska första avstämningsdag vara den 31 maj 2023 och den sista avstämningsdagen den 30 april 2024. Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam D-aktier ska vara den 30 juni 2023, 29 september 2023, 29 december 2023 samt 28 mars 2024.

Aktieägare kommer kunna välja att få sin utdelning i kontanter eller i en fordran som berättigar till kvittning mot nyemitterade aktier i bolaget förutsatt att (i) årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier enligt punkt 18 i dagordningen för årsstämman och (ii) styrelsen finner det praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägare att erhålla sin utdelning i aktier. Styrelsen kommer att meddela om styrelsen finner det praktiskt genomförbart att erbjuda aktieägare att erhålla sin utdelning i aktier samt från och med vilken avstämningsdag sådan möjlighet kommer att erbjudas. Bolaget kommer att publicera en informationsbroschyr rörande ett sådant erbjudande inför en sådan avstämningsdag. Sådant erbjudande förväntas att presenteras under tredje kvartalet 2023.

Utdelningen i nyemitterade aktier kommer att ske genom kvittning av utdelningsfordran i samma aktieslag, det vill säga att aktieägare av Stam A-aktier emitteras Stam A-aktier, att aktieägare av Stam B-aktier emitteras Stam B-aktier och att aktieägare av Stam D-aktier emitteras Stam D-aktier. Utdelning i aktier får enbart erbjudas i den utsträckning som antalet nyemitterade aktier, inom ramen för bemyndigandet enligt punkt 18 på dagordningen för årsstämman, inte överstiger 10 procent av antalet aktier per dagen för årsstämman 2023. Teckningskursen får som lägst uppgå till totalt utdelningsbelopp per aktie, det vill säga 1,44 kronor per Stam A- respektive stam B-aktie och 2,00 kronor per Stam D-aktie. Om ovan förutsättningar inte är uppfyllda kommer utdelningen att betalas kontant.

Val av styrelse och revisor m.m. (punkterna 12 – 14)

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Mia Batljan (ordförande, utsedd av Ilija Batljan och Ilija Batljan Invest AB), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB), Lennart Schuss (styrelsens ordförande) och Johannes Wingborg (adjungerat ledamot, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB).

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter samt att bolaget utser ett revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi samt nyval av Lars Rodert som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för bolaget för tiden fram till slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisorer har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 4 000 000 (3 500 000) kronor, varav ordföranden erhåller 1 000 000 (1 000 000) kronor och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 500 000 (500 000) kronor vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 150 000 (225 000) kronor, varav 100 000 (150 000) kronor för ordföranden och 50 000 (75 000) kronor för övrig ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommittén föreslås ett totalt arvode om 200 000 (250 000) kronor, varav 100 000 (150 000) kronor för ordföranden och 50 000 (50 000) kronor för övriga ledamöter. För det fall ett särskilt revisionsutskott inrättas föreslås ett totalt arvode om 270 000 kronor för arbete i revisionsutskottet, varav 170 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i revisionsutskott föreslås ett totalt arvode om 320 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.sbbnorden.se.

Lars Rodert

Lars Rodert är född 1961 och är utbildad civilekonom. Han har lång och gedigen erfarenhet av ledande befattningar samt styrelsearbete i en institutionell miljö. Lars Rodert är styrelseledamot i PCCW, Hongkong sedan november 2012 och är medlem i styrelsens revisionsutskott. Han är grundare och verkställande direktör för ÖstVäst Advisory AB. Han är styrelseledamot i Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. sedan november 2021. Han är också styrelseledamot i Brookfield Property Partners L.P.:s General Partner och Brookfield Property REIT Inc. sedan 2013. Lars var styrelseledamot i Brookfield Infrastructure Partners L.P:s Managing General Partner från december 2010 till april 2013. Han var Senior Portfolio Manager för Inter IKEA Treasury Nordamerika och Europa. Innan denna roll var han senast chef för International Equities på SEB Investment Management. Lars Rodert innehar per dagen för denna kallelse inga aktier i Bolaget. Lars Rodert är oberoende i förhållande till Bolaget, koncernledningen och Bolagets större ägare.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 15)

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande reviderade principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

a) förslag till stämmoordförande,

b) förslag till antal styrelseledamöter,

c) förslag till styrelseledamöter,

d) förslag till styrelseordförande,

e) förslag till styrelsearvoden fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,

f) arvode för Bolagets revisorer,

g) val av revisorer, och

h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning ska utgå̊ till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

Ändringar i valberedningens sammansättning

Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande (punkt 16)

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman 2020. Förslag till nya riktlinjer tas fram när det uppkommer behov därav, dock minst vart fjärde år, d.v.s. senast till årsstämman 2024. Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet, när betalning sker genom apport eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag, sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Sker betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet dock högst uppgå till tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om emissionen.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte påverkas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 18.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av Bolagets resultat (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av Stam A-, Stam B- och Stam D-aktier. Betalning ska endast kunna ske genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra leverans av aktier till aktieägare som väljer att erhålla sin utdelning i aktier. Nyemitterade aktiers teckningskurs ska fastställas baserat på aktiernas marknadsvärde vid respektive emissionsbeslut. Teckningskursen får som lägst uppgå till totalt utdelningsbelopp per aktie, det vill säga 1,44 kronor per Stam A- respektive Stam B-aktie och 2,00 kronor per Stam D-aktie.

Emissioner med stöd av detta bemyndigande får enbart ske i sådan utsträckning att antalet nyemitterade aktier inte överstiger 10 procent av antalet aktier per dagen för årsstämman 2023.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antalet aktier som kan emitteras under förevarande bemyndigande ska inte minskas för det fall Bolaget väljer att emittera aktier under emissionsbemyndigandet enligt punkt 17.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:

    1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare.
    2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
    3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
    4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
    5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
    6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
    7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
    8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Detta beslut om återköpsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 20)

I syfte att säkerställa att bolagets val av dag för årsstämma inte i onödan påverkar styrelsens möjlighet att lämna månatlig utdelning föreslås att punkten 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad.

Föreslagen lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.

Detta beslut om ändring av Bolagets bolagsordning är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 648 007 803 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 1 244 164 407 Stam B-aktier och 193 865 905 Stam D-aktier. Stam A-aktie har en röst och Stam B-aktie och Stam D-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget är
353 780 522,2. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.sbbnorden.se senast den 7 april 2023. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för SBB, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf).

______________________

Stockholm i mars 2023

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2023 kl. 20.00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i Bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.