Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr 556981-7660, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2020, kl. 13:30. Årsstämman kommer att avhållas på Näringslivets hus, lokal Styrelserummet, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 21 april 2020;  

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 21 april 2020, under adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att: Årsstämma 2020, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, e-post: [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 21 april 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpassering vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 21 april 2020. Fullmakt måste visas upp i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen www.sbbnorden.se.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske efter stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig på hemsidan.

Anförande av VD kommer att läggas upp på Bolagets webbplats efter stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 19. Beslut om ändring av bolagsordningen
 20. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till preferensaktieägarna med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie samt till stamaktieägarna med 0,60 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Preferensaktier ska vara den 7 juli 2020 (utbetalningsdag 10 juli 2020), 6 oktober 2020 (utbetalningsdag 9 oktober 2020), 4 januari 2021 (utbetalningsdag 8 januari 2021) samt 6 april 2021 (utbetalningsdag 9 april 2021), med ett belopp om 8,75 kr per utbetalningsdag.

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie, Stam B-aktie och Stam D-aktie ska vara den 30 juni 2020, 30 september 2020, 30 december 2020 samt 31 mars 2021 med ett belopp om 0,15 kr per utbetalningsdag för Stam A-aktie och Stam B-aktie samt 0,50 kr per utbetalningsdag för Stam D-aktie. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Val av stämmoordförande, styrelse och revisor m.m. (punkterna 2, 12-14)

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi som ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att Lennart Schuss omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslår valberedningen, förutsatt att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag, att Ingemar Rindstig väljs som personvald revisor med Gabriel Novella som suppleant.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisorer har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 950 000 kr, varav ordföranden erhåller 450 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget erhåller 300 000 kr vardera. För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 40 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen  föreslås ett totalt arvode om 60 000 kronor att fördelas med 20 000 kronor per ledamot. För revisionsutskottet, som består av styrelsens ledamöter, föreslås arvode för deltagande ingå i ordinarie styrelsearvode. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.   

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (Punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan.

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör samt andra personer i koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2020. Ärende om frångående av riktlinjerna ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Samhällsbyggnadsbolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder i Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för bostäder. För vidare information om Samhällsbyggnadsbolagets strategi, se www.sbbnorden.se.

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom den metod som anges nedan.   

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast grundlön

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Den fasta grundlönen utgör 60 – 80 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50 procentigt utfall av STI.

Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI)

Ersättningen ska bestå av tre delar som vardera ska ge rätt till en tredjedel av det maximala ersättningsbeloppet. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del bestäms av att individuella mål uppnås. För att ersättningen ska utgå krävs att den del som är kopplad till individuella mål uppnås samt att en av de delar som är kopplade till mål för Bolaget uppnås.

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är NAV-tillväxt dvs. tillväxt av nettoandelsvärde för aktie i Bolaget enligt fastställd årsredovisning samt driftnetto dvs. koncernens hyresintäkter minus fastighetskostnader enligt fastställd årsredovisning. Kriteriet som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Bolagets långsiktiga värdeskapande.

Eventuell utbetalning av ersättningen ska ske i samband med den löneutbetalning som infaller närmast efter den bolagsstämma varpå Bolagets årsredovisning fastställs avseende intjänandeåret. Ersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen samt vid fullt utfall uppgå till högst 40 procent av total ersättning exklusive LTI. Den rörliga ersättningen grundar rätt till pensionsförmåner och är semesterlönegrundande. Bolaget har inte möjlighet att återkräva ersättningen.

Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI)

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Övriga förmåner

Pensionsförmåner

Avtalad pensionsålder för VD är 65 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner så har Bolaget inga pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.

Förmånsbil m.m.

Ledande befattningshavare har vid behov, vilket i varje enskilt fall beslutas av verkställande direktören, rätt till förmånsbil. Därutöver omfattas samtliga ledande befattningshavare av bl.a. sedvanlig sjuk- och sjukvårdsförsäkring.

Övriga förmåner utgör 10 – 25 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande av 50 procentigt utfall av STI.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 12 månaders uppsägningstid. Utöver uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 12 gånger den fasta månadslönen. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från Bolagets sida maximalt 6 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver uppsägningslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 2 år.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats och utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med Bolagets praxis.

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning.

Översyn av riktlinjerna

En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts i anledning av de ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019. De föreslagna förändringarna förväntas inte medföra någon betydande förändring av den ersättning som utbetalats med tillämpning av nu gällande riktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen (punkt 16)

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt an vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier.

Syftet med bemyndigandet och, i förekommande fall, skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse.

Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden.
Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:  

 1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. 
 3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
 5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
 8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021.  

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt punkt 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Enligt en ny föreslagen lagändring i aktiebolagslagen, gäller att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla sex bankdagar före stämman (lagändringarna föreslås att träda i kraft den 3 september 2020). Styrelsen föreslår därför att motsvarande bestämmelse i bolagsordningen ändras. Förslag på omformulerad bestämmelse av § 7 st. 3 är följande:

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

I anledning av valberedningens förslag till revisorsval föreslår styrelsen vidare att § 6 st. 2 ska erhålla följande lydelse:

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 374 643 260 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 1 058 115 105 Stam B-aktier, 106 519 951 Stam D-aktier och 30 713 Preferensaktier. Stam A-aktie har en röst och Stam B-aktie, Stam D-aktie och Preferensaktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i Bolaget är 325 786 539,8. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas.

Rätt till upplysningar

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation (d.v.s. den frågerätt som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen).

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.sbbnorden.se senast från och med den 6 april 2020. Handlingarna hålls även tillgängliga hos Bolaget på adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). 

______________________

Stockholm i mars 2020

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl.15:40 CET.