Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”), org.nr 556917-4377, med säte i Nacka kommun, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10:00 på SBB:s kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2020,

dels           anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, ”Årsstämma 2020”, c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 juni 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Hemfosas styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske i anslutning till stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

     9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
   10. Val av styrelse och revisor
   11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
   12. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets huvudaktieägare, representerande 98,28 procent av bolagets aktier och 98,83 procent av bolagets röster, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) föreslår att advokat Rikard Lindahl ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning till aktieägarna och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

SBB föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

SBB föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

SBB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ilija Batljan, Lars Thagesson, Oscar Lekander och Eva-Lotta Stridh.

SBB föreslår vidare att Ilija Batljan omväljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se.

SBB föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Enligt ett föreslag till ändring i aktiebolagslagen ska avstämningsdagen inför en bolagsstämma infalla sex bankdagar före stämman (lagändringen föreslås att träda i kraft den 3 september 2020). Styrelsen föreslår därför att motsvarande bestämmelse i bolagsordningen ändras. Vidare föreslås att bolagets säte ändras till Stockholm samt vissa smärre justeringar i anledning av tidigare genomförda lagändringar. Följande bestämmelser föreslås justeras (för nuvarande lydelser hänvisas till registrerad bolagsordning som finns tillgänglig på bolagets hemsida).

§ 1

Rubriken ändras till ”Företagsnamn

Ny lydelse på bestämmelsen – Bolagets företagsnamn skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 3

Ny lydelse på bestämmelsen – Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 12

Ny lydelse på andra stycket – Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13

Första stycket tas bort.

§ 15

Ny lydelse på första stycket – Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


 

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Hemfosa finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 180 488 248 aktier varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst, motsvarande totalt 170 588 248,9 röster. Bolaget har inga aktier i eget förvar.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos Hemfosa på adress c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm och på Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se, senast från och med onsdagen den 3 juni 2020 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hemfosa och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________

Nacka i maj 2020

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

 

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Hemfosa Fastigheter AB (publ) to be held on Wednesday 24 June 2020 at 10.00 a.m. CEST at SBB’s office, Strandvägen 1, Stockholm, Sweden, is available on Hemfosa’s website, www.hemfosa.se.