Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org. nr 556580-2526, ("Amasten") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 januari 2022 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB"). SBB har begärt extra bolagsstämman för att bolagsstämman ska fastställa ett ändrat antal styrelseledamöter, ett ändrat styrelsearvode samt välja nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande.

Med hänsyn till rådande omständigheter uppmanas aktieägare som vill rösta på stämman att i möjligaste mån göra så via ombud eller genom poströstning i syfte att minimera antalet fysiska deltagare vid stämman.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 januari 2022,

dels  anmäla sitt deltagande i stämman till Amasten senast torsdagen den 20 januari 2022. Anmälan ska ske skriftligen per post till Amasten Fastighets AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022", Olof Palmes Gata 13 A, 111 37 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 18 januari 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 20 januari 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till Amasten på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets webbplats, www.amasten.se.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan förhandsröstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har med stöd av § 18 i bolagsordningen beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta genom poströstning.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Amastens webbplats, www.amasten.se. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Amasten tillhanda senast torsdagen den 20 januari 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Amasten Fastighets AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022", Olof Palmes Gata 13 A, 111 37 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.amasten.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två protokolljusterare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  8. Fastställande av styrelsearvode
  9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  10. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken från Euroclear Sweden AB, anmälda och närvarande aktieägare vid bolagsstämman samt inkomna poströster.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

SBB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode

SBB föreslår att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. SBB föreslår vidare att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2021 samt att de avgående styrelseledamöterna Anneli Lindblom, Magnus Bakke, Kristina Sawjani och Peter Wågström ska erhålla ett extra arvode om 25 000 kronor vardera. Det extra arvodet är avsett att kompensera för insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén med anledning av SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

SBB föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander. SBB föreslår vidare att Ilija Batljan väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslaget innebär att samtliga nuvarande ledamöter i Amasten entledigas i samband med stämman, förutsatt att stämman beslutar i enlighet med SBB:s förslag.

En beskrivning av ledamöterna som föreslås för nyval följer nedan:

Ilija Batljan (ny styrelseledamot och styrelseordförande). Född 1967. Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot och VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande i Ilija Batljan Invest AB, Health Runner AB och Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North).

Eva-Lotta Stridh (ny styrelseledamot). Född 1975. Ekonomie kandidat, Stockholms Universitet. Övriga uppdrag inkluderar CFO och vice VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB-koncernen.

Oscar Lekander (ny styrelseledamot). Född 1985. Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och Finans, KTH. Övriga uppdrag inkluderar COO och vice VD i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB-koncernen.

_________________

ÖVRIG INFORMATION

Handlingar

Kallelsen, fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängliga för aktieägarna hos Amasten på adress Olof Palmes Gata 13 A och på Amastens webbplats, www.amasten.se, samt sänds till de aktieägare som begär det hos Amasten och uppger sin adress. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på stämman.

Övrigt

Verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det skriftligen till bolaget per post till Amasten Fastighets AB (publ), Att: ”Extra bolagsstämma 2022”, Olof Palmes Gata 13 A, 111 37 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Antal aktier och röster

I Amasten finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 752 027 538 aktier varav 751 227 538 stamaktier av serie A motsvarande 751 227 538 röster och 800 000 preferensaktier av serie B motsvarande 80 000 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 751 307 538 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

 

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se bolagets integritetspolicy på www.amasten.se/artikel/dataskydd-och-personuppgifter samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

________________

Stockholm i januari 2022
Amasten Fastighets AB (publ)
Styrelsen

 

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: Johan Bergman, IR, Tel: +46 (0)70-354 80 35, [email protected]