Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juni 2006, klockan 17:00 på Hotel Gothia Towers på Mässans gata 24 i Göteborg.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 26 maj 2006, dels i föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 26 maj 2006. För att detta skall kunna ske bör begäran om omregistrering lämnas i god tid.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic Technologies, Box 5243, 402 24 Göteborg per telefon 031-775 4620, fax 031-775 9061 eller per e-post [email protected]. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 29 maj 2006. Vid anmälan skall namn, person/organisationsnummer samt adress uppges. Färdbeskrivning översändes på begäran.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bolagsordningsändring
7. Bemyndigande om nyemission I
8. Bemyndigande om nyemission II
9. Mötets avslutande

Punkt 6
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta förslag till ny bolagsordning. Förslaget innebär att bolagsordningen anpassas till den nya aktiebolagslagen 2005:551 som trädde ikraft den 1 januari 2006.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 400.000 kronor genom emission av högst 10.000.000 nya B-aktier. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 5 § punkten 6 ABL.

Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli nödvändigt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya industriella och institutionella investerare. Vid kontantemission skall emissionskursen bestämmas utifrån marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om en eller flera nyemission/er av B-aktier och/eller emission/er av teckningsoptioner. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 132.000 kronor genom emission eller nyteckning av högst 3.300.000 nya B-aktier. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen (ABL).

Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram för hela eller delar av personalen i koncernen. Styrelsen anser det vara förenligt med företagets bästa att skapa ett incitamentsprogram som ökar motivation och förståelse för företagets målsättningar. Emissionskurs skall bestämmas utifrån marknadsvärdet vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Göteborg 2006-05-02
Styrelsen