Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 27 januari 2004, klockan 11.00 i bolagets
kontor i Göteborg.

Bolaget är med de nyligen genomförda affärshändelserna på väg in i en
betydande kommersialiseringsfas som anses kräva förändringar och utökat
engagemang av bolagets styrelse. Styrelseledamöterna Alf Björseth och
Bengt Belfrage meddelar pga av andra engagemang som kommit att ta
alltmer av deras tid i anspråk utträde med verkan från dagens datum. I
linje med bolagets utveckling och i syfte att förändra och förstärka
styrelsens sammansättning kallas därför aktieägarna härmed till en extra
bolagsstämma.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
den utskrift av aktieboken som görs den 16 januari 2004, dels i
föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig
företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos
fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 15
januari 2004. För att detta skall kunna ske bör begäran om
omregistrering lämnas i god tid.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic
Technologies, Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga, per telefon 0586-
67360, fax 0586-673 69 eller per e-post [email protected]. Anmälan skall
vara företaget tillhanda senast fredagen den 23 januari 2004.
Färdbeskrivning översändes på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av nya styrelseledamöter
7. Mötets avslutande

Göteborg 2003-12-16

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00740/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00740/wkr0002.pdf