Styrelsen i SSM Holding AB (publ), 556533-3902, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 31 augusti 2016 klockan 14 på bolagets kontor, Kungsgatan 57A, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i aktieboken senast den 31 augusti 2016, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt antalet biträden (högst två) till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 26 augusti 2016.

Anmälan om deltagande skall göras skriftligen till SSM Holding AB (publ) Kungsgatan 57A, 111 22 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om extra utdelning. Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om extra utdelning om 12 000 870 SEK.
  7. Beslut om utökning av antalet styrelseledamöter.
  8. Beslut om nyval av upp till fem styrelseledamöter.
  9. Beslut om styrelsearvoden.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 6 – Styrelsen föreslår att en extra utdelning skall ske med 39,87 kronor per aktie, eller totalt 12 000 870 SEK, med utbetalning den 15 september 2016.

Punkt 7 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter utökas upp till sex personer.

Punkt 8 – Styrelseledamöterna Peri Kuldkepp och Christopher Sjöstrand avgår med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att till nya ledamöter välja Sheila Florell, Joachim Gahm, Jonas Wikström och Ulf Sjöstrand.

Punkt 9 – Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett årligt arvode om 230 000 kr till ordförande samt 130 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Denna kallelse har gått ut i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri den 16 augusti 2016.

Stockholm i augusti 2016
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199