Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 juni 2010 klockan 16.00 på Bergh & Co Advokatbyrå, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm.

Deltagande 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 

dels                    
vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 16 juni 2010,

dels                    
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast klockan 13.00 onsdagen den 16 juni 2010;

–     per post till Morphic Technologies AB, ”Extra bolagsstämma”, Tulegatan 13, 172 78 Sundbyberg,
–     per e-post till ”[email protected]”, eller
–     per telefon: 070-259 85 64. 

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 18 juni 2010. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner från Bolagets webbplats: www.morphic.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 16 juni 2010, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 

Antal aktier och röster
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 14 420 561,76 kronor fördelat på 360 514 044 aktier, varav 7 260 000 aktier av serie A (en röst per aktie) och 353 254 044 aktier av serie B (1/10-röst per aktie). Det totala antalet röster uppgår till 42 585 404,4. 

Förslag till dagordning 

  1. Bolagsstämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till godkännande av ingånget förlikningsavtal mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg
  8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till godkännande av ingånget förlikningsavtal mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg (ärende 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det förlikningsavtal som den 31 maj 2010 ingåtts mellan å ena sidan Bolaget och å andra sidan Peter Enå och Kurt Dahlberg. Förlikningsavtalet innebär i huvudsak att Bolaget, inklusive dess dotter- och närståendebolag, förbinder sig att avstå från samtliga krav som Bolaget har gentemot Peter Enå och Kurt Dahlberg. Vidare förbinder sig Peter Enå och Kurt Dahlberg var för sig att avstå från samtliga krav som de har mot Bolaget och/eller dess dotter- och närståendebolag samt anställda och styrelseledamöter inom koncernen. Parterna förbinder sig vidare att inte, vare sig direkt eller indirekt, söka åstadkomma någon rättslig åtgärd mot den andra.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att inte ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget röstar mot förslaget om uppgörelse. 

Fullständiga förslag
Det förlikningsavtal som avses i styrelsens förslag enligt dagordningens punkt 7 kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget senast från och med den 8 juni 2010 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 

 

Stockholm i juni 2010 

Morphic Technologies AB (publ) 

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta:

Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009
[email protected] 

eller 

Robert Rehbinder, ordförande, 070 8249840

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.