Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 februari 2007, kl. 10.30, i lokal J1, Göteborg Convention Centre (Hotel Gothia Towers) Entré 4 och 5 Mässans gata 20, SE-412 51 Göteborg

Anmälningsförfarande

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 26 januari 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 26 januari 2007 per post under adress Morphic Technologies AB, Box 5243, 402 24 Göteborg, per fax 031-775 9061, per e-post [email protected] eller via bolagets hemsida www.morphic.se/extrastamma. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 januari 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt
8. Styrelsens förslag till beslut om nyemission utan företrädesrätt
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 449 981,80 SEK, genom nyemissionen av högst 840 000 aktier av serie A samt högst 11 249 545 aktier av serie B. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att för varje tiotal befintliga aktier teckna en ny aktie. Aktieägare vilka äger A-aktier äger rätt att välja att teckna aktier av serie A eller B. Aktieägare vilka äger B-aktier äger rätt att teckna aktier av serie B. Teckningskursen skall vara 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 9 februari 2007. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 19 februari – 9 mars 2007. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen skall besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid aktier i första hand skall fördelas mellan de aktietecknare som var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen.

Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske vara av Bolaget utsedd fondkommissionär tillhanda senast femte bankdagen efter att tecknaren mottagit besked om tilldelning. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om emission utan företrädesrätt (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 120 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs av 11 kronor per aktie. Nyemissionen skall ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och vänder sig till större privata och institutionella placerare. Skälet till att styrelsen föreslår stämman att besluta om avvikelse från företrädesrätten är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och därmed aktieägarna att bolagets finansiella styrka ökas genom en breddning av bolagets ägarbas. Tilldelningen skall vid överteckning beslutas av styrelsen. Teckning skall ske under perioden 19 februari – 9 mars 2007. Styrelsen skall vara bemyndigad att förlänga teckningstiden.

Betalning skall vara av Bolaget utsedd fondkommissionär tillhanda senast femte bankdagen efter besked om tilldelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår (1 maj, 2006 – 30 april, 2007).

Handlingar till bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7-8 hålls tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.morphic.se/extrastamma. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Karlskoga i januari 2007
MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ)
Styrelsen