Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981-7660, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 23 juni 2017,

dels      senast måndagen den 26 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till [email protected], med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats, www.sbbnorden.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före fredagen den 23 juni 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning
  8. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den vid årsstämman den 27 april 2017 fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med följande. Vinstutdelning ska lämnas till ägarna av Preferensaktier med ett belopp om 35 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Utbetalningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017 (avstämningsdag 5 juli 2017), 10 oktober 2017 (avstämningsdag 5 oktober 2017), 10 januari 2018 (avstämningsdag 5 januari 2018) samt 10 april 2018 (avstämningsdag 5 april 2018), med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.sbbnorden.se.

______________________

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]