Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org.nr 556981‑7660, (”SBB”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2023, kl. 15:00. Extra bolagsstämman kommer att hållas i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 14:30.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid extra bolagstämman ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 5 juni 2023, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast torsdagen den 8 juni 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 5 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 5 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska senast torsdagen den 8 juni 2023 anmäla detta på något av följande sätt:

 • per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm
 • per e-post till [email protected]
 • per telefon, 08-402 90 46, vardagar kl. 09:00-16:00

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på SBB:s webbplats https://corporate.sbbnorden.se/sv/section/bolagsstyrning/bolagsstammor/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara SBB tillhanda på adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm senast torsdagen den 8 juni 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringspersoner;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning;
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagar; och
 9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (punkt 7)

I syfte att möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om senareläggning av avstämningsdag för utdelning föreslås att punkten 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

”Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.”

Föreslagen lydelse

”Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad, eller sådan annan dag som styrelsen föreslagit och som bolagsstämman har beslutat om.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.

Oaktat ovan så äger styrelsen rätt att fastställa antalet avstämningsdagar och när dessa ska infalla för samtliga serier av stamaktier under förutsättning att bolagsstämman lämnat sådant bemyndigande till styrelsen.

Detta beslut om ändring av bolagets bolagsordning är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdagar (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fastställa antalet avstämningsdagar och när dessa ska infalla i förhållande till det utdelningsbeslut som fattades av bolagets årsstämma 2023. Detta förslag till beslut gäller i förhållande till sådana avstämningsdagar för beslutad utdelning som infaller efter den extra bolagsstämman.

Bakgrunden till bemyndigandet för styrelsen att fastställa avstämningsdagar är att möjliggöra senareläggning av tidpunkten för utbetalning av utdelning beslutad på årsstämman 2023 i syfte att stärka likviditeten i bolaget och därigenom bolagets finansiella position.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om bolagsordningsändring enligt punkt 7 ovan.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med ovan kommer det att påverka de avstämningsdagar som infaller efter extra bolagsstämmans beslut. Avstämningsdagen den 31 maj 2023 för A- och B-aktier, som beslutades av årsstämman, påverkas inte av beslutet enligt denna punkt och kommer därmed att infalla som planerat.

Övrig information

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i SBB är 1 648 007 803, varav 209 977 491 är Stam A-aktier, 1 244 164 407 är Stam B-aktier och 193 865 905 är Stam D-aktier. Stam A-aktie har en röst samt Stam B-aktie och Stam D-aktie har en tiondels röst. Det totala antalet röster i SBB är 353 780 522,2. Uppgifterna avser förhållandena då denna kallelse utfärdas. SBB innehar inga egna aktier.

Handlingar och ytterligare information

Årsredovisning för 2022 inklusive revisionsberättelsen finns tillgänglig på SBB:s webbplats, https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/. Övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.sbbnorden.se och på bolagets adress Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm senast den 24 maj 2023. Kopia av angivna handlingar sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för SBB, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2023

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023 kl. 08:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.