På begäran av Amasten Fastighets AB (”Amasten”), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (”SSM” eller ”Bolaget”), innehar omkring 97,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SSM, kallas aktieägarna i SSM härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 januari 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen, genom ombud eller digitalt på bolagsstämman. 

AMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 december 2020, dels anmäla sig till stämman senast onsdagen den 30 december 2020 genom att avge en poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 30 december 2020.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 21 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 21 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på SSM:s webbplats www.ssmlivinggroup.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å SSM:s vägnar) tillhanda senast onsdagen den 30 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, ”SSM extra bolagsstämma 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på SSM:s webbplats, www.ssmlivinggroup.com, eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till [email protected]. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ssmlivinggroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor rörande poströstning, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter
 10. Val av styrelsens ordförande
 11. Avslutning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Amasten har inkommit med följande förslag till den extra bolagsstämman avseende punkterna 7–10.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Amasten föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Amasten föreslår att inget arvode ska utgå till de tillträdande styrelseledamöterna.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Amasten föreslår att entlediga nuvarande ledamöter Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell, Krister Karlsson, Bengt Kjell och Jonas Wikström samt att välja Mikael Rånes, Per Jönsson, Hans Ragnarsson och David Svensson till nya styrelseledamöter. Samtliga nya ledamöter är anställda inom Amasten.

Punkt 10 – Val av styrelsens ordförande

Amasten föreslår att entlediga nuvarande ordförande Anders Janson och att välja Mikael Rånes till ny styrelseordförande.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar inför stämman finns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.ssmlivinggroup.com och sänds per post till aktieägare som så begär.

ÖVRIGT

Vid tiden för denna kallelse finns 58 878 813 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar på dagen för denna kallelse inga egna aktier. Enligt pressmeddelande från Amasten daterat 8 december 2020 innehar Amasten 57 390 538 aktier i Bolaget (motsvarande 97,5 procent), inklusive de aktier som lämnats in i det offentliga uppköpserbjudandet. För mer information rörande det offentliga uppköpserbjudandet hänvisas till Amastens webbplats: www.amasten.se.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådan information ska göras skriftligen till SSM Holding AB att. Ann-Charlotte Johansson, IR-chef, Box 507, SE-101 30 Stockholm, Sverige, eller via e-post till [email protected], senast fredagen den 25 december 2020. Informationen kommer att göras tillgänglig hos SSM Holding AB, Olof Palmes gata 13A, SE-111 37 Stockholm, Sverige, senast från onsdagen den 30 december 2020. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats www.ssmlivinggroup.com. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

_________

Stockholm i december 2020
SSM Holding AB

Styrelsen