Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (”Hemfosa”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020 kl. 10.30 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10.00.

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), representerande cirka 91,2 procent av antalet utestående aktier och cirka 91,6 procent av rösterna i Hemfosa per dagen för denna kallelse. SBB har begärt extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode för tillträdande styrelse och arvode för avgående styrelse.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 februari 2020,

dels           anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast torsdagen den 13 februari 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, ”Extra bolagsstämma 2020”, Box 3283, 103 65 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 13 februari 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till Hemfosa på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av styrelseordförande
 10. Beslut om arvode för tillträdande styrelse
 11. Beslut om arvode för avgående styrelse
 12. Stämmans avslutande

   

BESLUTSFÖRSLAG

 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Bengt Kjell.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

SBB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

SBB föreslår att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av ledamöterna Ilija Batljan, Oscar Lekander, Eva-Lotta Stridh och Lars Thagesson. Samtliga nuvarande ledamöter i Hemfosa entledigas i samband med stämman förutsatt att stämman väljer i enlighet med SBB:s förslag.

Punkt 9 – Val av styrelseordförande

SBB föreslår att Ilija Batljan väljs till ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Beslut om arvode för tillträdande styrelse

SBB föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om arvode för avgående styrelse

SBB föreslår att den vid stämman avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2019.

_________________

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Hemfosa finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 180 488 248 aktier varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst, motsvarande totalt 170 588 248,9 röster. Bolaget har inga aktier i eget förvar.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga för aktieägarna i Hemfosas lokaler på adress Olof Palmes Gata 13 A och på Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se, samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hemfosa och uppger sin adress. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________

Stockholm i januari 2020

Hemfosa Fastigheter AB

Styrelsen

 

 

 

 

Övrigt

 

Program vid stämman:

Kl. 10.00 – Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 10.30 – Extra bolagsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Hemfosa Fastigheter AB to be held on Wednesday 19 February 2020 at 10.30 a.m. CET at Advokatfirman Cederquist, Hovslagargatan 3 in Stockholm, Sweden, is available on Hemfosa’s website, www.hemfosa.se.

________________

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil +46 70-594 53 98