Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 juli 2008, kl. 13.00 i konferenslokal Stallet, Bofors Hotell, 691 80 Karlskoga.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB den 4 juli 2008, dels anmält sig per post under adress Morphic Technologies, Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga eller per e-post [email protected]. Anmälan skall innehålla namn, person/organisationsnummer, telefonnummer och namn på eventuella biträden samt vara företaget tillhanda senast den 4 juli 2008.

Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn. Sådan rösträttsregistrering skall vara verkställd den 4 juli 2008. För att detta skall kunna ske bör begäran om rösträttsregistrering lämnas till förvaltaren i god tid.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
8. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission med betalning genom kvittning
9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till bemyndiganden att besluta om nyemission
Morphic Technologies AB (”Morphic”) har ingått avtal om förvärv av 80 % av aktierna i ScanWind AS. I syfte att bland annat finansiera förvärvet av ScanWind AS och en fortsatt offensiv satsning på vindkraftsaffärer föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid aktieägare med A-aktier skall äga rätt att teckna A-aktier och aktieägare med B-aktier
skall äga rätt att teckna B-aktier. Därutöver skall teckning med subsidiär företrädesrätt kunna ske i enlighet med bolagsordningen.

Nyemissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser av befintliga ägare samt genom emissionsgarantiavtal. Enligt garantiavtalen skall garantiarvodet erläggas kontant eller i form av nyemitterade aktier genom att garanterna kvittar sitt arvode mot aktier i en kvittningsemission. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för aktieägarna med betalning genom kvittning. Bemyndigandet skall endast få användas för betalning av garantiarvode. Antalet aktier som kommer att ges ut i kvittningsemissionen med stöd av bemyndigandet är avhängigt av hur stor del av nyemissionen som kommer att omfattas av emissionsgarantier samt hur många garanter som väljer detta alternativ. Givet ett garantiarvode om 4,5 procent av garanterat belopp samt att garanterna väljer alternativet med betalning i form av aktier avseende hela arvodet skulle 4,5 miljoner SEK komma att betalas i form av ca 400 000 B-aktier (givet nuvarande börskurs om ca 11 SEK) genom kvittning för varje hundratal miljoner SEK i garanterat belopp.

Kvittningsemissionen avses genomföras i omedelbart samband med genomförandet av nyemissionen. Emissionskursen för kvittningsemissionen skall baseras på gällande börskurs vid tiden för betalning av garantiersättningen.

Antalet aktier i Morphic uppgår till 163 872 022 varav 5 984 000 av serie A och 157 888 022 av serie B.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.morphic.se samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget.

Karlskoga i juni 2008
MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ)

Styrelsen