Aktieägarna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kallas härmed till extra stämma tisdagen den 7 november 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Strandvägen 3 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 31 oktober 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 1 november 2017. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Att: Linus Eklund, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, eller per epost till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 31 oktober 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emission av teckningsoptioner
  8. Val av ny styrelseledamot
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 20 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 20 000 000 nya stamaktier av serie B på villkor enligt nedan. Teckningsberättigad är ett helägt dotterbolag och teckning ska ske senast den 21 november 2017. Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till bolagets nuvarande och framtida anställda. De anställda kommer att erlägga marknadsvärdet vid erbjudandet och överlåtelsen ska ske mot kontant betalning genom insättning på ett av bolaget anvisat konto. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 31 oktober 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny stamaktie i bolaget av serie B för en teckningskurs som motsvarar 130 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 24 oktober till och med den 6 november 2017. De fullständiga villkoren kommer läggas fram på stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 2 000 000 kronor genom utgivande av 20 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,1 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,6 procent av totalt antal utelöpande aktier och 0,7 procent av totala antalet röster i bolaget. Styrelsen bemyndigas att bestämma teckningskursens belopp på basis av de betalkurser som noteras enligt vad som anges i villkoren för teckningsoptionerna, samt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelser av högst 20 000 000 teckningsoptioner från dotterbolaget till envar av bolagets anställda enligt styrelsens fullständiga förslag.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Aktieägare i bolaget har föreslagit att styrelsen utökas med en person och att Anne-Grete Strøm-Erichsen utses till ny ytterligare ledamot av bolagets styrelse. Anne-Grete Strøm-Erichsen är Partner i Rud Pedersen Public Affairs Norge As. Hon är utbildad ingenjör inom Computer Science och har 20 års erfarenhet som Dataingenjör på olika nivåer från offentlig och privat sektor i Norge.

Anne-Grete har lång politisk erfarenhet. Hon var Försvarsminister och Hälso- och Omsorgsminister i Jens Stoltenbergs regering från 2005 – 2013. Före dess var hon i många år politiker i Bergens kommun, där hon också var ordförande och ledare i kommunfullmäktige. Hon har för närvarande styrelseuppdrag i bland annat Kongsberg Gruppen ASA och Dips AS.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär och en närmare presentation av den föreslagne styrelseledamoten kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.sbbnorden.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med tisdagen den 24 oktober 2017 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i oktober 2017

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]