Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma
torsdagen den 24 oktober 2002, klockan 15.00 i Lilla Bommens
konferenscenter i Göteborg.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i
den utskrift av aktieboken som görs den 14 oktober 2002, dels i
föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig
företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina
aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos
fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 11
oktober 2002. För att detta skall kunna ske bör begäran om
omregistrering lämnas i god tid.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic
Technologies, Stigbergsliden 5b, 414 63 Göteborg, per telefon 031-704 58
65, fax 031- 775 90 61 eller per e-post [email protected]. Anmälan skall
vara företaget tillhanda senast måndagen den 21 oktober 2002.
Färdbeskrivning översändes på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och
revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(1975:1385) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut
Punkt 7 b, Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 010501
– 020430.

Punkt 8, Arvoden
Styrelsearvode förslås utgå med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda
ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode föreslås utgå
enligt räkning.

Punkt 9, Val av styrelse
Bolaget har underättats om att aktieägare som representerar drygt 50 %
av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att stödja följande
förslag till styrelse:

Peter Heidlund (omval)
Jan Alvén (omval)
Alf Björseth (omval)
Anette Myrheim (omval)
Anders Brännström (nyval)
Bengt Belfrage (nyval)

Punkt 10, Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att § 6 ändras till: ” Styrelsen skall bestå av lägst
tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och
suppleanterna väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma.”

Punkt 10, Övriga ärenden
Bemyndigande om nyemission
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen
att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera
nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt
rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor
enligt 4 kap 6 § ABL.

Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att
kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion. Styrelsens
uppfattning är att det kan bli nödvändigt att genomföra nyemission/er
till såväl befintliga som nya industriella och institutionella
investerare. Emissionskursen skall bestämmas utifrån marknadsvärdet för
bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att
aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av
sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B.

Bemyndigande om emission av skuldebrev förenat med optionsrätt
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen
att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera
emission/er av skuldebrev förenade med optionsrätt. Bemyndigandet skall
innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 5
kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om villkor enligt
5 kap 9 § ABL.

Optionerna skall riktas till anställda eller personer som rekryteras
till bolagets verksamhet. Styrelsens skäl till att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt är därmed att kunna försäkra sig om att
bolaget kan rekrytera och behålla nyckel- personal / personer.
Styrelsens uppfattning är att ett optionsprogram för anställda
stimulerar personalen till goda arbetsprestationer och möjliggör
rekrytering av kompetent personal.

Styrelsen förslår ett optionsprogram till anställda där bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma
besluta om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara
optionsrätter.

Om styrelsen utnyttjar sitt bemyndigande och beslutar om emission, skall
överlåtelse till anställda ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet innefattar rätten att besluta om emission av maximalt
2.000.000 optionsrätter som rätt till nyteckning av 2.000.000 B-aktier.
Skuldebrevets totala nominella belopp skall inte överstiga 200 kronor
och marknadsmässig ränta skall erläggas. Om bemyndigandet utnyttjas
fullt ut och samtliga aktier utnyttjas för teckning av nyemitterade
aktier medför det att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 80.000
kronor.

Göteborg 2002-09-18

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-7045865,
[email protected]

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)
Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och
etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för
precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har
verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på
Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller
fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som
Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020924BIT00950/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020924BIT00950/wkr0002.pdf