Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 september 2005, klockan 17.30 på Ramada Karlskoga Hotell, Boåsvägen 2 i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 19 september 2005, dels i föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 15 september 2005. För att detta skall kunna ske bör begäran om omregistrering lämnas i god tid.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic Technologies, Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg, per telefon 031-775 4620, fax 031-775 9061 eller per e-post [email protected]. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 26 september 2005. Färdbeskrivning översändes på begäran.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen
a) Bolagsordningsändring
b) Bemyndigande om nyemission
11. Mötets avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b, Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 040501 – 050430.

Punkt 8, Arvoden
Styrelsearvode förslås utgå med 60.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 120.000 kr till ordförande. Revisorarvode föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 9, Val av styrelse och revisor
Bolaget har underättats om att aktieägare som representerar ca 50 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att stödja omval av följande styrelseledamöter och revisor samt nyval av föreslagen styrelseledamot. Styrelseledamoten Anders Brännström har avböjt omval.
Omval ledamöter:
Peter Heidlund
Kurt Dahlberg
Jan Alvén
Thomas Widstrand
Thomas Krishan
Anette Myrheim

Nyvald ledamot:
Kjell Östergren

Omvald revisor:
Inger Carlsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Punkt 10, Annat ärende
a) Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser höjs och att § 4 därmed ändras till ” § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor.” Den höjda kapitalgränsen medför samtidigt ändring i § 5 där högsta antalet B-aktier ändras till 320 000 000 st.
b) Bemyndigande om nyemission
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL.

Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli nödvändigt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya industriella och institutionella investerare. Vid kontantemission skall emissionskursen bestämmas utifrån marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 1.000.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 25.000.000 aktier av serie B.

Göteborg 2005-08-30
Styrelsen