I syfte att korrigera missvisande information i media samt tillgodose en korrekt informationsgivning beträffande den huvudförhandling som hålls i Stockholms tingsrätt den 8 – 9 april 2019 mellan en bostadsköpare och Brf West Side Solna, görs följande klargörande.

Brf West Side Solna erhöll den 4 december 2017 en hävning av ett förhandsavtal från ett par som köpt 
en bostadsrätt i projektet West Side Solna. Den 20 februari 2018 utfärdades stämning efter ansökan från paret som yrkar att tingsrätten ska förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott om 25 000 kronor samt ränta. Hösten 2018 har paret även åberopat att förhandsavtalet innehåller formfel och de sade även upp avtalet för frånträdande. Härutöver har de yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Det är Brf West Side Solnas uppfattning att avtalet är giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen 
är ogrundade. Föreningen anser att parterna hela tiden agerat som om förhandsavtalet varit giltigt och skulle fullföljas, bland annat bekräftade paret sent i september 2017 att de ville teckna upplåtelseavtal för bostadsrätten med fullständig information om projektets tillträdesdag.

Utöver den aktuella tvisten så har ytterligare ett femtiotal bostadsköpare hävt sina förhandskontrakt och stämt Brf West Side Solna rörande återbetalning av tidigare erlagt förskott till bostadsrättsföreningen. Stockholms tingsrätt har inte angivit datum för när dessa tvister kommer att tas upp för prövning.

Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under tredje kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
Twitter: @AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2018/2019 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com