Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 7 maj 2015, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 6,00 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2014 med utbetalning kvartalsvis om 1,50 kronor per stamaktie. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 (se nedan) innebär beslutet att varje stamaktie berättigar till en utdelning om totalt 3,00 kronor med utbetalning kvartalsvis om 0,75 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 11 maj 2015, 10 juli 2015, 10 oktober 2015 och 10 januari 2016.

Vidare beslutade stämman om utdelning på totalt 20,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 5,00 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 10,00 kronor med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2015, 10 oktober 2015, 10 januari 2016 och 10 april 2016. För det fall det angivna datumet för avstämning för stam- eller preferensaktier inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall, Daniel Skoghäll, Jens Engwall, Magnus Eriksson och Ulrika Valassi. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Aktiesplit

Årsstämman tog beslut om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier av samma aktieslag (aktiesplit 2:1) i enlighet med styrelsens förslag. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 70 720 104 till 141 440 208, varav 131 440 208 stamaktier och 10 000 000 preferensaktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken beräknas bli den 19 maj 2015.

Bolagsordning

I syfte att bland annat anpassa bolagsordningen efter beslutet om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit) 2:1 antog årsstämman en ändrad bolagsordning. Den ändrade bolagsordningen innebär även att avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober (tidigare den 20:e i respektive månad).

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av preferensaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst 5 000 000 preferensaktier. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 2:1 innebär beslutet att nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst 10 000 000 preferensaktier.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta Hemfosa Fastigheter: Telefon 08-448 04 80