Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 19 april 2016, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2015.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 4,20 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2015 med utbetalning kvartalsvis om 1,05 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 21 april 2016, 10 juli 2016, 10 oktober 2016 och 10 januari 2017.

Vidare beslutade stämman om utdelning på totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 och 10 april 2017.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till totalt 662 048 864 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som emitteras enligt styrelsens beslut om nyemission av stamaktier samt de nya stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall, och Ulrika Valassi. Till ny ledamot valdes Per-Ingemar Persson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets hemsida www.hemfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna

Stämman godkände styrelsens beslut från den 14 mars 2016 att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna. Nyemissionen ska avse en emissionslikvid om totalt högst cirka 1 814 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet är att använda emissionslikviden till finansiering av fastighetsförvärv som bolaget kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt investeringar i befintliga fastigheter. För mer information om nyemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från bolaget den 14 april 2016 och den 15 mars 2016.

Bemyndigande

Årsstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta Hemfosa Fastigheter på telefon 08-448 04 80.