Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 25 april 2017, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2016.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 4,40 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2016 med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 27 april 2017, 10 juli 2017, 10 oktober 2017 och 10 januari 2018.

Vidare beslutade stämman om utdelning på totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 och 10 april 2018.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till totalt 804 004 286 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst   69 400 430 kronor.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi. Till ny ledamot valdes Gunilla Högbom. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets hemsida www.hemfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av nyemission av aktier i dotterbolaget Hemfosa Samfunnsbygg AS

Stämman godkände tidigare fattat beslut om nyemission av aktier i dotterbolaget Hemfosa Samfunnsbygg AS den 4 juli 2016, varigenom Hemfosa Fastigheter tecknade 1 619 159 aktier och Immob Holding AS tecknade 85 218 aktier. Immob Holding AS är ett bolag som är helägt av Simon Venemyr Ottersland som är ansvarig för Hemfosa Fastigheters norska verksamhet.

Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av stamaktier

Årsstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Hemfosa. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 1 450 000 teckningsoptioner som ett led i inrättande av ett teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda inom koncernen uppdelade i olika kategorier till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna. Bolaget kommer genom kontant bonus att subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid genom en bonusutbetalning efter två år och en efter fyra år. Den totala kostnaden för subventionen beräknas, baserat på vissa antaganden, maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om fem år uppgå till 6,4 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Hemfosa under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 och från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien under perioden den 2 maj 2017 till och med den 15 maj 2017.

Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier och 0,90 procent av det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom teckningsoptionsprogrammet, införa ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50 kontoret 08-448 04 80