Vid SSM Holding AB:s (publ) årsstämma den 14 mars 2017 beslöts bland annat om disposition av bolagets vinst, omval av styrelse, bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier, antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt antagande av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående disponibla medel om 45 372 672 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslöt att omvälja Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström till styrelseledamöter i bolaget, samt att utse Anders Janson till styrelsens ordförande.

Det beslöts även att entlediga Inger Lund som revisorssuppleant samt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget (med Ola Salemyr som huvudansvarig revisor).

Det beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med 230 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamöterna Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier.

Vidare beslöt årsstämman att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare, och principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Janson, styrelseordförande, som nås genom:

Ann-Charlotte Johansson, kommunikations- & IR-chef         
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@AnnCharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)                                                                                                                                                
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i februari 2017 fanns över 5 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. www.ssmlivinggroup.se