Vid årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB idag, den 18 april 2018, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade att en utdelning om 4,80 kronor per stamaktie ska utgå för räkenskapsåret 2017 med utbetalning kvartalsvis om 1,20 kronor per stamaktie. Avstämningsdagar för utdelning på stamaktien ska vara den 20 april 2018, 10 juli 2018, 10 oktober 2018 och 10 januari 2019.

Vidare beslutade stämman om utdelning om totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för utdelning på preferensaktien ska vara den 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 och 10 april 2019.

Sammanlagt uppgår utdelningen enligt ovan till 867 095 585 kronor.

Stämman beslutade även att de nya stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 75 709 560 kronor.

Styrelse och revisor

Stämman fattade beslut om styrelse och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag och omvalde styrelseledamöterna Bengt Kjell, Jens Engwall, Gunilla Högbom, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets hemsida www.hemfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av stamaktier

Årsstämman bemyndigande styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna stamaktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Hemfosa. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier i enlighet med styrelsens förslag.

Vidare beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, [email protected], mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80