Vid årsstämma i Amasten Holding AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Amasten Holding AB ska bestå av sex ledamöter, Rickard Backlund, Christian Hahne, Veronika Sjödin, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis samt Ulf Nilsson. Det var omval av samtliga ledamöter bortsett från Ulf Nilsson som blev nyvald då Gert Persson inte stod till förfogande för omval. Ulf Nilsson är VD för det börsnoterade D. Carnegie & Co där han varit anställd sedan 2013. Han har stor erfarenhet av fastighetstransaktioner och är jur. kand i botten.

Därutöver beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå̊ med totalt 800 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå̊ enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 8 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 samt 10 april 2017 (under förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2017).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.  

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Denna information lämnades till publicering kl. 17.15 torsdagen den 19 maj 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se