Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 16 maj 2019 årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2018 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att, av den ansamlade vinsten om 473 860 919 kronor, lämna utdelning för preferensaktier av serie B, med ett belopp om 5 kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor, för tiden intill nästa årsstämma.

Således utdelas totalt 16 000 000 kronor till befintliga ägare av preferensaktier av serie B och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A.

Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk, så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

I enlighet med bolagsordningen, ska den 10 juli 2019, den 10 oktober 2019, den 10 januari 2020 samt den 10 april 2020 vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Utbetalning av utdelning sker genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå oförändrat med 375 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning. Arvode för arbete i revisionsutskottet utgår oförändrat med totalt 80 000 kronor att fördela mellan utskottets ledamöter. 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Rickard Backlund (omval), Magnus Bakke (omval), Elias Georgiadis (omval), Jenny Wärmé (omval), Peter Wågström (omval), Stig Svedberg (nyval) och Jonas Grandér (nyval) till ordinarie styrelseledamöter samt revisionsbolaget EY, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor. Till styrelsens ordförande omvaldes Rickard Backlund.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för utseende av valberedningen.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital enligt följande.

Aktiekapitalet ska vara lägst 215 000 000 (tidigare 80 000 000) kronor och högst 860 000 000 (tidigare 320 000 000) kronor.

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 215 000 000 (tidigare 80 000 000) stycken och högst 860 000 000 (tidigare 320 000 000) stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den i ovanstående punkt antagna bolagsordningens gränser.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Förvärv av Urbano AB från ICA-handlarnas Förbund Finans AB

I anslutning till besluten ovan, om ändring av Bolagets bolagsordning samt emissionsbemyndigande, lämnade Bolagets styrelse information till årsstämman om det innehav om upp till cirka 46,4 procent av det totala antalet utestående aktier, samt 46,4 procent av utestående röster i Bolaget, som ICA-handlarnas Förbund Finans AB kan bli innehavare av, genom tecknandet av vederlagsaktierna i ovan rubricerad transaktion.

Beslut om att godkänna överlåtelse till anställda av konvertibler tecknade inom ramen för det befintliga konvertibelprogrammet

Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelse till anställda av konvertibler tecknade inom ramen för det befintliga konvertibelprogrammet för anställda.

Godkännande av förvärv av Stenhus Köping Stadskanten AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB

Årsstämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av Stenhus Köping Stadskanten AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB från Stenhus Köping Förvaltning AB respektive Sterner Stenhus Förvaltning AB, vilka kontrolleras av styrelseledamoten Elias Georgiadis.


Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta: Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 17.00 CET.