Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) avhöll årsstämma den 20 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2020 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att, av den ansamlade vinsten om 3 039 104 130 kronor, lämna utdelning för preferensaktier av serie B, med ett belopp om 5 kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor, för tiden intill nästa årsstämma.

Således utdelas totalt 16 000 000 kronor till befintliga ägare av preferensaktier av serie B och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A.

Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk, så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

I enlighet med bolagsordningen, ska den 10 juli 2021, den 10 oktober 2021, den 10 januari 2022 samt den 10 april 2022 vara avstämningsdagar för erhållande av de kvartalsvisa utbetalningarna. Utbetalning av utdelning sker genom Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 425 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 180 000 kronor att fördelas 80 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till ledamöterna samt att totalt 90 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottet att fördelas 40 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till ledamöterna.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Magnus Bakke, Bengt Kjell, Jakob Pettersson, Peter Wågström, Anneli Lindblom och Kristina Sawjani till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget EY, med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, till Bolagets revisor. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Kjell.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade övergripande principer för utseende av valberedningen, dock med den förändring att valberedningen föreslås bestå av ledamöter från de röstmässigt största ägarna per sista bankdagen i augusti. Justeringen åsyftar att ge ytterligare en månads tidsrum för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tjugo procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra företag och verksamheter.

Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade att göra smärre justeringar i Bolagets bolagsordning.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.amasten.se.

______________

Amasten Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2021

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]