Amasten Holding AB (publ) höll under torsdagen den 16 maj 2013 sin årsstämma för verksamhetsåret 2012 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. (För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som innefattar de fullständiga förslagen. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.amasten.se).

Fastställelse av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att balansera bolagets förlust om 14 032 000 kronor i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Då nuvarande styrelse har mandattid fram till nästkommande årsstämma förrättades inget styrelseval.

Årsstämman valde BDO Mälardalen AB som revisor med auktoriserade revisorn Johan Adolphson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Nomineringsprocess för valberedningen
Årsstämman godkände valberedningens förslag om nomineringsprocess för valberedningen.

För mer information kontakta:

Thomas Melin, CEO
Telefon: 08-515 167 12

Jan Rynning, styrelseordförande
Telefon: 070-351 00 05