Vid årsstämma i Amasten Fastighets AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Amasten Fastighets AB ska bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis, Magnus Bakke, Jenny Wärmé samt Peter Wågström.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgåmed totalt 1 475 000 kronor, varav 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt 80 000 kronor att fördela mellan ledamöterna i revisionsutskottet. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgåenligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B, samt sådana som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, och återstoden balanseras i ny räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 10 juli 2018, 10 oktober 2018, 10 januari 2019 samt 10 april 2019 (under förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2019).

Stämman beslutade också att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.  

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av ovan bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. 

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB (publ), tel. +46 (0)70-553 80 04, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 16.20 CET.

________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök Bolagets hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, www.fnca.se.