Vid årsstämman i Morphic Technologies AB (publ), måndagen 20 oktober 2008 fattades följande beslut.
Årsredovisningen
Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Jonas Eklind, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande verksamhetsåret 2007/08 och utvecklingen under årets första kvartal.
Val av styrelse och revisor
Beslut fattades om omval av styrelseledamöterna Kurt Dahlberg, Peter Enå, Anette Myrheim, Kjell Östergren samt nyval av Peter Ekenger. Peter Enå omvaldes till styrelseordförande. Styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, valdes till revisor för en mandatperiod om fyra år. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Övriga beslut
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen. Förslaget finns intaget i årsredovisningen och innebär sammanfattningsvis att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning som skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna innebär att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Innevarande räkenskapsår förkortas därför till att omfatta perioden 1 maj – 31 december 2008. Ändringarna innebär vidare en höjning av gränserna för aktiekapitalet samt att bolagsstämma skall kunna hållas i Karlskoga och Stockholm.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, betalning genom apport eller kvittning eller med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Vid nyemissioner mot kontant betalning utan företrädesrätt skall emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv inom något av bolagets kärnområden mot kontant betalning eller med betalning i form av nyemitterade aktier eller en kombination därav samt för finansiering och ställande av sedvanliga säkerheter inom ramen för leveransavtal. Antalet aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst 10 procent baserat på aktiekapitalet efter den nyss avslutade nyemissionen. Om nyemission med stöd av bemyndigandet sker med företrädesrätt för aktieägarna ska A-aktieägare ha rätt att teckna A-aktier och B-aktieägare ha rätt att teckna B-aktier i proportion till tidigare innehav. Om nyemission med bemyndigandet sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast B-aktier kunna ges ut.

Styrelsen återkallade förslaget avseende bemyndigande att besluta om kvittningsemission för betalning av garantiersättning till emissionsgaranter. Orsaken är att ingen garant valt detta alternativ.

Stämman beslutade att nomineringsprocessen inför årsstämman 2009 ska gå till enligt nomineringskommitténs förslag. En valberedning skall utses med representanter från de fyra till röstetalet starkaste aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden. Kommittén skall förbereda förslag till val av ordförande vid stämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvoden, ersättning till revisor samt förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2010.

Advokat Erik Nerpin var ordförande vid stämman.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]