Vid årsstämman i Morphic Technologies AB (publ), den 30 oktober 2006, redogjordes för bolagets expansion under året. Morphic har breddat verksamheten genom förvärv och förstärkts såväl organisatoriskt som finansiellt. Koncernens fyra olika verksamhetsområden: bränsleceller, vindkraft, vattenkraft samt produktionsteknik erbjuder förnyelsebara energisystem och resurssnål produktionsteknik för ett miljömässigt hållbart samhälle. Styrelsen har fastställt ett tillväxtmål för koncernen om SEK 2 miljarder för räkenskapsåret 2008/09. Stämman antog också ett optionsprogram som vid fullteckning leder till en utspädning om cirka 2,6 procent. Styrelsen bemyndigades att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kunna fatta beslut om nyemission/er motsvarande en utspädning om ca 8,2 procent. Styrelsen gavs därmed möjlighet att säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv.

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Beslut fattades om att den ansamlade förlusten i moderbolaget kommer att överföras i ny räkning. Det beslutades också att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i enlighet med revisorns tillstyrkan. Beslut fattades om att styrelsearvode för räkenskapsåret 06/07 skall utgå med totalt SEK 120 000 till styrelseordföranden samt SEK 60 000 till övriga styrelseledamöter. Inga arvoden skall utgå till ledamöter som är anställda i bolaget. Arvode till revisorn skall utgå enligt principen löpande räkning.

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Peter Enå, Jan Alvén, Kurt Dahlberg, Kjell Östergen och Anette Myrheim. Thomas Widstrand och Thomas Krishan har avböjt omval. Beslutades om nyval av civilingenjör Börje Vernet. Vernet är 53 år och har erfarenhet av internationell affärsutveckling, förvärv och fusioner samt lång erfarenhet från bland annat komponenttillverkning, systemlösningar, service och försäljning.

Stämman beslöt ändra lydelsen i bolagsordningens §3 till: ”Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra energisystem för förnyelsebar elproduktion samt resurssnål produktionsteknik för komponenttillverkning samt äga och förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet”.

Stämman bemyndigande styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 5§ punkten 6 ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400 000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10 000 000 aktier av serie B, vilket vid fullt utnyttjande
motsvarar en utspädning om cirka 8,2 procent.

Stämman godkände styrelsens beslut av den 4 juli 2006, att emittera högst 3 300 000 teckningsoptioner som envar ger rätt att teckna en ny B-aktie till en kurs av 14 kronor. Teckning har skett av 2 970 000 teckningsoptioner. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till nyckelpersoner och personal i Morphic-koncernen. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under tiden 1 oktober 2009 till den 31 oktober 2009. Om samtliga tecknade teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier medför detta en ökning av aktiekapitalet med SEK 118 800, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,6 procent. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs av SEK 0,50 per teckningsoption. Vid beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärdevärde har Black & Scholes formel för värdering av optioner tillämpats. Betalning för teckningsoptionerna skall ske senast den 5 december 2006.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.