Morphic Technologies AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2011 sin årsstämma för verksamhetsåret 2010 varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.morphic.se.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010. 

Utdelning
Vid årsstämman fastställdes att ingen utdelning skall lämnas samt att den ansamlade förlusten om 133 209 000 kr skall avräknas mot reservfonden.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,  att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jan Rynning, Henrik Bonde, Bo Hedenström och Tove Langlet. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Kåre Gilstring. Jan Rynning valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 060 000 kronor varav 300 000 kronor skall tilldelas ordföranden och 140 000 kronor skall tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare fastställde årsstämman att ersättning skall utgå till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt till ledamöterna som deltar i dotterbolagens styrelse med totalt 200 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsens ordförande och valberedningens ordförande. Stämman fastställde även att en ersättning om maximalt 60 000 kronor per månad skall utgå till Jan Rynning för sitt operativa arbete under en period om sex till nio månader med start från och med maj månad 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende ändring av bolagsordningen.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende nyemission av aktier vilket bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p aktiebolagslagen. Om bemyndigandet utnyttjas skall det motsvara en ökning av aktiekapitalet med högst tio procent.

Nomineringsprocess för valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av valberedningen avseende nomineringsprocess för valberedning.

_________________

Styrelsen för Morphic Technologies AB (publ)

För mer information kontakta:
Mattias Klintemar, CFO
Telefon: 08-122 065 00