Vid årsstämman i Morphic Technologies AB (publ), tisdag 25 maj 2010 fattades följande beslut:

 Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, samt beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag. 

Morphics revisor har i revisionsberättelsen avstyrkt ansvarsfrihet för Kurt Dahlberg. Stämman beslutade att inte bevilja Kurt Dahlberg och Peter Enå ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

Övriga ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns tillstyrkande. 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. 

Jan Rynning, Bo Hedenström, Jan Alvén och Henrik Bonde omvaldes och det beslutades om nyval av (ordförande), Robert Rehbinder och Tove Langlet. Staffan Ahlberg, Anette Myrheim och Peter Ekenger lämnade styrelsen. 

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 000 000 kronor (f.å. 2 000 000 kr.). 

Stämman bemyndigade med erforderlig majoritet styrelsen att vid ett eller flera tillfällen kunna öka bolagets aktiekapital genom utgivande av högst 10 % nya aktier. 

Morphic Technologies AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:
Martin Valfridsson, VD, 070 556 3009
[email protected]  

eller

Robert Rehbinder, ordförande, 070 8249840       

Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 150 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder – Sverige, Japan, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 26 000.