Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2017 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse  

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sex. Till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s styrelse omvaldes tidigare ledamöterna Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Seth Lieberman och Hans Runesten. Nyval av Eva Swartz Grimaldi. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Schuss.

Val av revisor  

Till revisor valdes revisionsbolaget Ernst & Young för tiden intill årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor kommer att vara Ingemar Rindstig.

Beslut om utdelning  

Styrelsen frånföll förslaget till utdelning som presenterats i kallelsen till årsstämman. Styrelsen föreslog istället att resultatet ska balanseras i ny räkning i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens ändrade förslag att årets tillgängliga vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Styrelsen meddelade även att man avser återkomma i frågan om utdelning till preferensaktieägarna i en extra bolagsstämma som kommer att hållas i tid för att utdelning ska kunna ske enligt bestämmelserna i bolagsordningen med en första utbetalningsdag den 10 juli 2017.

Principer för tillsättande av valberedning 

Årsstämman antog förslaget kring fastställande av principer för tillsättande av valberedning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman antog, efter styrelsens förslag, ny bolagsordning med justeringar såvitt avser gränserna för såväl antalet aktier som för aktiekapitalet.

Emissionsbemyndigande 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Stockholm den 27 april 2017

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]