Aktieägarna i SSM Holding AB (publ) samlades onsdagen den 15 maj 2019 i Stockholm för årsstämma.

SSM:s årsstämma fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för SSM:s styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) omval av Anders Janson, Bo Andersson, Per Berggren, Sheila Florell, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Jonas Wikström till styrelseledamöter, och (ii) omval av Anders Janson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Det beslutades även att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 10 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i investeringsutskottet.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till bolagets revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för tillsättning av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected] 

www.ssmlivinggroup.com 

 
Om SSM Holding AB (publ)      

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 50 procent bostadsrätter samt 50 procent hyresrätter. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per sista mars 2019 finns cirka 6 200 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com