Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 27 april 2022 beslutades bl.a. följande:

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi. Vidare omvaldes Lennart Schuss som styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB till revisor med Mikael Ikonen såsom huvudansvarig revisor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvoden

Stämman beslutade om arvode till styrelsen respektive revisorn enligt valberedningens förslag.

Vinstutdelning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,32 kr per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis, samt med 2 kr per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Principer för valberedningen

Stämman fastställde principer för tillsättande av ny valberedning enligt valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelser av egna Stam B- och Stam D-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Bidrag till UNHCR

Stämman beslutade att lämna ett bidrag om 50 miljoner kr till UNHCR:s arbete i Ukraina.

Godkännande av förvärv

Stämman godkände bolagets förvärv av vissa fastigheter i Västerås från Arvid Svensson Invest AB enligt styrelsens förslag.

Fullständiga handlingar för bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida under bolagsstyrningsfrågor.

Stockholm den 27 april 2022

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 18:35 CET.