Vid årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) den 28 april 2023 beslutades bl.a. följande:

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Fredrik Svensson och Eva Swartz Grimaldi. Lars Rodert valdes till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Lennart Schuss som styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB till revisor med Jonas Svensson såsom huvudansvarig revisor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Arvoden

Stämman beslutade om arvode till styrelsen respektive revisorn enligt valberedningens förslag.

Vinstutdelning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1,44 kr per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis, samt med 2 kr per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis i enlighet med styrelsens förslag.

Principer för valberedningen

Stämman fastställde principer för tillsättande av ny valberedning enligt valberedningens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande i förhållande till beslut om disposition av bolagets resultat

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier i förhållande till beslut om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelser av egna Stam B- och Stam D-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Fullständiga handlingar för bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets hemsida under bolagsstyrningsfrågor.

Stockholm den 28 april 2023

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 16:45 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.